Munkajogi szakjogász

Munkajogi szakjogász

MUNKAJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

A képzés során a gyakorló jogászok olyan elmélyült és átfogó, különleges munkajogi szakismereteket szereznek, amelyek megadják a jogalkalmazás problémáinak hatékony és törvényes megoldásához, egyes tényállásokra a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásához szükséges tudást. Szaktudása elmélyítésén túl a képzést befejező munkajogi szakjogász hivatása kiváló megítélésű gyakorlásához széleskörű ismereteket szerez az egyéni és a kollektív munkajog rendszeréről, az egyes jogintézmények tartalmáról, a szakirodalmi álláspontokról, a hazai, valamint az európai bírósági gyakorlatról és lehetőség nyílik a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítására is. A képzés a verseny- és a közszférában egyaránt kompatibilis tudást biztosít. A szabályozás bírósági gyakorlaton is alapuló oktatása különös felkészültséget biztosít a jogi képviselet (ügyvédi, jogtanácsosi) eredményes ellátásához, akár a specializációhoz is, továbbá a munkaügyi hatósági jogkört gyakorlóknak. A képzés ismeretei szükségesek az emberi erőforrással gazdálkodóknak és az érdekképviseleti jogászi feladatok ellátásához is.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Munkajogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Csütörtök 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. HORVÁTH ISTVÁN PhD

habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


 

Munkajogi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
Bevezetés a munkajogba Kollokvium 14 8  
Emberi erőforrás gazdálkodás Beszámoló 10 7  
Kollektív munkajog Kollokvium 20 8  
A munkaviszony dinamikája Kollokvium 20 8  
Összesen:   64 31  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
A munkaviszony statikája Kollokvium 20 11 A munkaviszony dinamikája
A közszolgálat munkajoga Kollokvium 14 6  
Munkaügyi igazságszolgáltatás Kollokvium 14 6 A munkaviszony dinamikája
A munkaügyi hatósági ellenőrzés és a munkavédelem Beszámoló 14 6

A munkaviszony dinamikája

Kollektív munkajog

Összesen:   62 29  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
Atipikus munkaviszonyok Kollokvium 18 9

A munkaviszony dinamikája

A munkaviszony statikája

Kollektív munkajog

Foglalkoztatási jog és munkaügyi politika Beszámoló 14 6  
Adó- és társadalombiztosítási jog Kollokvium 18 9  
Nemzetközi munkajog és szociálpolitika Beszámoló 14 6

A munkaviszony dinamikája

A munkaviszony statikája

Kollektív munkajog

Összesen:   64 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Munkaviszony dinamikája, az atipikus jogviszonyok
Beszámoló 6 7  
  • Munkaviszony statikája, közszolgálat munkajoga
Beszámoló 6 7  
  • Kollektív munkajog
Beszámoló 6 6  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120