Közbeszerzési szakjogász

Közbeszerzési szakjogász

KÖZBESZERZÉSI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A szakirányú továbbképzés célja a széles értelemben vett közbeszerzés területén gyakorlatorientált, elméletileg is megalapozott jogi és egyéb kapcsolódó ismeretek megszerzésének biztosítása. 
A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert, hogy:
  • átlássa a közbeszerzések helyét, szerepét a beszerzések, a közpénzügyek és a közszerződések rendszerében; a közbeszerzési versenyeztetési és szerződéskötési eljárás jogi és nem jogi környezetét; más jog- és szakterületekkel, fejlesztési projektekkel való kapcsolatát; a közbeszerzésekhez kapcsolódó intézményrendszert;
  • a hazai és az európai uniós közbeszerzési jogi törzsanyag mélyebb elméleti, tételesjogi és joggyakorlati ismereteinek megszerzése, a szükséges szemléletmód elsajátítása révén a felmerülő közbeszerzési problémák megelőzésében, illetve jogi megoldásában, a konfliktusok kezelésében megfelelően részt tudjon venni; a jogalkalmazás problémáinak, nehézségeinek hatékony és szabályszerű megoldásához hozzájárulhasson;
  • a szakterület más szakembereivel együttműködjön a jogi problémák megoldásában;
  • jogi szempontból segítse a közbeszerzések tervezését, előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését, illetve részt vegyen a közbeszerzési ajánlatkérés és ajánlattétel, valamint a közbeszerzési szerződések kidolgozásában, ellenőrzésében, a közbeszerzési eljárási és szerződéses kérdések megítélésében;
  • az egyéb, ágazati szakpolitikák közbeszerzésekbe való érdemi és jogszerű integrálását előmozdíthassa;
  • a közbeszerzési jogvitákban és a kapcsolódó perekben a jogi képviseletet megfelelően, eredményesen elláthassa.
A képzés a verseny- és a közszférában egyaránt kompatibilis tudást biztosít. A szakképzettséget szerzett jogászok ismereteiket széles körben tudják hasznosítani.     

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Közbeszerzési szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

- 2 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. FAZEKAS MARIANNA
címzetes egyetemi tanár, ELTE ÁJK
 
Dr. NÉMETH ANITA
ügyvéd, tiszteletbeli tanár, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft
 

Jelentkezés


 

Közbeszerzési szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája Félévi óraszám Kredit érték Tárgyfelvétel előfeltétele
Közbeszerzési alaptan Beszámoló 8 3  
Közszerződések – közszolgáltatások, közpénzfelhasználás Beszámoló 6 3  
Közbeszerzési jog I. Kollokvium

20

(18+2ó gyak.)

7  
A közbeszerzések tervezése, előkészítése és lebonyolításának támogatása Beszámoló

6

(4+2ó

gyak.)

3  
Közbeszerzési ajánlatkérés és ajánlattétel Kollokvium

12

(8+4ó

gyak.)

6  
Közbeszerzés és egyéb jogterületek kapcsolata Kollokvium 10 4  
Közbeszerzés és az Európai Unió, uniós jog, nemzetközi kitekintés Kollokvium 8 4  
Összesen:   70 30  
II. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája Félévi óraszám Kredit érték Tárgyfelvétel előfeltétele
A közbeszerzések gazdasági és pénzügyi alapjai, szabályai Beszámoló 8 2  
Közbeszerzési jog II. Kollokvium

16

(12+4ó

gyak.)

7 Közbeszerzési jog I.
Speciális közbeszerzési eljárások és szabályok Kollokvium 10 4 Közbeszerzési jog I.
Közbeszerzés és polgári jog Kollokvium

12

(10+2ó

gyak.)

6 Közbeszerzési jog I.
A közbeszerzésekkel kapcsolatos vitarendezés és jogorvoslat Kollokvium

12

(10+2 ó

gyak.)

6 Közbeszerzési jog I.
Közbeszerzés és egyes szakpolitikák, modernizáció Beszámoló 8 2 Közbeszerzési jog I.
A támogatásból megvalósuló közbeszerzések, a közbeszerzések ellenőrzése Kollokvium 8 3 Közbeszerzési jog I.
Összesen:   74 30  
III. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája Félévi óraszám Kredit érték Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
- Közbeszerzési jog Beszámoló 6 7  
- Közbeszerzési és polgári jog Beszámoló 6 7  
- A közbeszerzésekkel kapcsolatos vitarendezés és jogorvoslat Beszámoló 6 6  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
- Szakdolgozatvédés        
- Szóbeli vizsga        
Összesen:     30  
Összes kredit:     90