Kártérítési jogi szakjogász

Kártérítési jogi szakjogász

KÁRTÉRÍTÉSI jogi SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A két féléves szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára a szilárd elméleti alapok megerősítése mellett a gyakorlati ismeretek bemutatásával széleskörű jogi tudást nyújtson a kártérítési jog területén. A hallgatóink megismerik a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség és a szerződésen kívüli kártérítési felelősség rendszerét, a kártérítési felelősség egyes feltételeinek az értelmezését, ideértve a sérelemdíjjal kapcsolatos kérdéseket, a kártérítés módjára és mértékére vonatkozó szabályozást és gyakorlatot, ennek eljárásjogi és más összefüggéseit, a biztosítás és a kártérítési felelősség viszonyát továbbá az egyes felelősségi alakzatok kapcsán felmerülő problémákat és irányadó joggyakorlatot. Jog-összehasonlító, továbbá a kártérítési jog nemzetközi fejlődési tendenciáit is figyelembe vevő elemzések révén a hallgatók olyan kártérítési jogi problémák megoldására is felkészültté válnak, amely a hazai gyakorlatban még nem merültek fel és amelyekhez a hazai szakirodalom sem ad megfelelő támpontot. A kártérítési jog belső logikájának a megértése révén pedig jól tudnak kezelni olyan, más jogokban alkalmazott megoldásokat is, mint például a büntető kártérítés. A képzés célja továbbá, hogy a hallgatók megismerjék, hogy a deliktuális és a kontraktuális felelősség általános szabályai hogyan alkalmazhatóak egyes ágazati jogviszonyokban.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Magyarul: kártérítési jogi szakjogász

Angolul: Lawyer specialised in damages

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

2 félév:

- 2 tanulmányi félév

OKTATÁS NAPJA

Kedd 9-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

Dr. Menyhárd Attila egyetemi tanár

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 220.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 198.000,- Ft

 

A kártérítési jogi SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS TANTERVE

 

I. FÉLÉV

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

előadás

kollokvium

20

8

 

Kontraktuális felelősség

előadás

kollokvium

14

7

 

Szakmai és ágazati felelősség I.

előadás

kollokvium

14

7

 

Határon átlépő kártérítési ügyek

előadás

kollokvium

12

6

 

összesen:

 

 

60

28

 

 

II. FÉLÉV

 

A TANTÁRGY MEGNEVEZÉSE

TÍPUS

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA

FÉLÉVI

ÓRASZÁM

KREDIT-

ÉRTÉK

TÁRGYFELVÉTEL ELŐFELTÉTELE

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség II.

előadás

kollokvium

14

4

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

A kártérítési felelősség joggazdaságtana

előadás

kollokvium

10

3

 

Szakmai és ágazati felelősség II.

előadás

kollokvium

14

4

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

A kártérítés módja és mértéke

előadás

kollokvium

10

5

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

Felelősség mesterséges intelligencia alkalmazásával okozott károkért (választható)

előadás

kollokvium

12

6

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

Felelősség az adatokért (választható)

előadás

kollokvium

12

6

Szerződésen kívüli kártérítési felelősség I.

Szakdolgozat

 

 

 

10

 

összesen:

 

 

60

32

 

 

Jelentkezés: