Jogi szakokleveles gyermekjogi szakember

Jogi szakokleveles gyermekjogi szakember

A JOGI SZAKOKLEVELES GYERMEKJOGI SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA

A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény elfogadása óta (1989) rohamosan elismerést nyert az a felfogás, hogy a gyermekek a jogalanyok sajátos és különösen sérülékeny csoportját képezik. Miután a jogi alapképzésben önállóan nem kerül sor gyermekjogi képzésre, a sajátos gyermekjogi nézőpont és szemlélet elsajátítása a képzés célkitűzése. A gyermeki jogok valamennyi jogterületen megjelennek, a képzés általános kompetenciaként eredményezi a gyermekjogi megközelítés alkalmazásának felismerését, a szükséges jogi megoldások megismerését.
A képzés komplex ismereteket nyújt egyes jogágak szintjére lebontva a gyermekjogi megközelítésről és megoldásokról. Elsajátításra kerül az a szemlélet, amely felismerhetővé teszi azt, hogy mikor és miként szükséges a gyermek jogainak és érdekeinek tekintetbe vétele. Széles körben válnak megismerhetővé a gyermeki jogok, azok összefüggésrendszere, a gyermeki jogoknak más emberi jogokhoz való kapcsolódása, a jogvédelem lehetőségei. Ennek jelentősége valamennyi jogterületen jelentőséggel rendelkezik, így többek között a polgári jog, családi jog, gyermekvédelem, büntetőjog, eljárásjogok, egészségügy, oktatás terén.
A képzés a jogi alapképzésre épít, de egyúttal azzal összevetve egyértelműen többlettudást nyújt számos, a mindennapi joggyakorlatban jelentős jogterület vonatkozásában. Valamennyi oktatott jogterületen átfogó ismereteket biztosít arra nézve, hogy a gyermeki jogok hogyan jelennek meg, milyen védelemre szorulnak, a védelemnek milyen jogi eszközei vannak magyar és európai, illetve nemzetközi viszonylatban.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE:

jogi szakokleveles gyermekjogi szakember

A FELVÉTEL FELTÉTELE:

A képzés megkezdéséhez az alábbi képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevéllel kell rendelkezni:
– bölcsészettudomány
– társadalomtudomány
– jogi
– orvos- és egészségtudomány
– pedagógusképzés
– sporttudomány
– természettudomány.

A KÉPZÉSI IDŐ:

3 félév:

-2 tanulmányi félév és 

-1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA:

Péntek 10-17 óra

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ:

DR. SZEIBERT ORSOLYA

PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG:

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


Jogi szakokleveles gyermekjogi szakember képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Jogi alapismeretek I. Kollokvium 8 4  
A gyermek alkotmányos jogainak védelme  Kollokvium 10 4  
A gyermek jogai a polgári jogban és a családjogban Kollokvium 14 7  
Gyermeki jogok és az UNICEF  Kollokvium 12 5  
A New York-i Gyermekjogi egyezmény Kollokvium 12 5  
Gyermekpszichológia, a gyermek mint áldozat Kollokvium 14 5  
összesen:   70 30  
II. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Jogi alapismeretek II. Kollokvium 8 4 Jogi alapismeretek I.
A gyermekvédelem és a gyermeki jogok Kollokvium 12 7 A gyermek jogai a polgári jogban és a családjogban
Gyermeki jogok és a büntetőjog Kollokvium 12 5 Gyermekpszichológia, a gyermek mint áldozat
A gyermeki jogok az oktatásban és az egészségügyben Kollokvium 10 4 A gyermek alkotmányos jogainak védelme 
A gyermek helyzete az EU-ban és az Európa Tanácsban  Kollokvium 12 5 A New York-i Gyermekjogi egyezmény
Sajátos helyzetű gyermekek jogai Kollokvium 12 5 Gyermeki jogok és az UNICEF 
összesen:   66 30  
III. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • A gyermek jogai a közjogi jogterületeken
Beszámoló 6 8 Gyermeki jogok és a büntetőjog
  • A gyermek jogai a magánjogi jogterületeken
Beszámoló 6 8 A gyermekvédelem és a gyermeki jogok
  • A gyermeki jogok nemzetközi védelme
Beszámoló 6 8 A gyermek helyzete az EU-ban és az Európa Tanácsban  
Szakdolgozat     6  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:   18 30