Gyermekjogi szakjogász

Gyermekjogi szakjogász

GYERMEKJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA

A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény elfogadása óta (1989) rohamosan elismerést nyert az a felfogás, hogy a gyermekek a jogalanyok sajátos és különösen sérülékeny csoportját képezik. Miután a jogi alapképzésben önállóan nem kerül sor gyermekjogi képzésre, a sajátos gyermekjogi nézőpont és szemlélet elsajátítása a képzés célkitűzése. A gyermeki jogok valamennyi jogterületen megjelennek, a képzés általános kompetenciaként eredményezi a gyermekjogi megközelítés alkalmazásának felismerését, a szükséges jogi megoldások megismerését.
A képzés komplex ismereteket nyújt egyes jogágak szintjére lebontva a gyermekjogi megközelítésről és megoldásokról. Elsajátításra kerül az a szemlélet, amely felismerhetővé teszi azt, hogy mikor és miként szükséges a gyermek jogainak és érdekeinek tekintetbe vétele. Széles körben válnak megismerhetővé a gyermeki jogok, azok összefüggésrendszere, a gyermeki jogoknak más emberi jogokhoz való kapcsolódása, a jogvédelem lehetőségei. Ennek jelentősége valamennyi jogterületen jelentőséggel rendelkezik, így többek között a polgári jog, családi jog, gyermekvédelem, büntetőjog, eljárásjogok, egészségügy, oktatás terén.
A képzés a jogi alapképzésre épít, de egyúttal azzal összevetve egyértelműen többlettudást nyújt számos, a mindennapi joggyakorlatban jelentős jogterület vonatkozásában. Valamennyi oktatott jogterületen átfogó ismereteket biztosít arra nézve, hogy a gyermeki jogok hogyan jelennek meg, milyen védelemre szorulnak, a védelemnek milyen jogi eszközei vannak magyar és európai, illetve nemzetközi viszonylatban.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Gyermekjogi szakjogász (Lawyer specialised in children’s rights)

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Jogász szakképzettséget igazoló diploma.

A KÉPZÉSI IDŐ

3 félév:

-2 tanulmányi félév

-1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 10-17 óra

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. SZEIBERT ORSOLYA

PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- A záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

Jelentkezés


 

Gyermekjogi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele

A gyermek alkotmányos jogainak védelme  Kollokvium 10 4  
A gyermek jogai a polgári jogban és a családjogban Kollokvium 14 8  
Gyermeki jogok és az UNICEF  Kollokvium 12 6  
A New York-i Gyermekjogi egyezmény Kollokvium 12 6  
Gyermekpszichológia, a gyermek mint áldozat Kollokvium 14 6  
összesen:   62 30  
II. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
A gyermekvédelem és a gyermeki jogok Kollokvium 12 8 A gyermek jogai a polgári jogban és a családjogban
Gyermeki jogok és a büntetőjog Kollokvium 12 6 Gyermekpszichológiaa gyermek mint áldozat
A gyermek jogai az oktatásban és az egészségügyben Kollokvium 10 4 A gyermek alkotmányos jogainak védelme 
A gyermek helyzete az EU-ban és az Európa Tanácsban   Kollokvium 12 6 A New York-i Gyermekjogi egyezmény
Sajátos helyzetű gyermekek jogai Kollokvium 12 6 Gyermeki jogok és az UNICEF 
összesen:   58 30  
III. FÉLÉV
Tárgy A számonkérés formája

Félévi

óraszám

Kredit-

érték

Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • A gyermek jogai a közjogi jogterületeken
Beszámoló 6 8 Gyermeki jogok és a büntetőjog
  • A gyermek jogai a magánjogi jogterületeken
Beszámoló 6 8 A gyermekvédelem és a gyermeki jogok
  • A gyermeki jogok nemzetközi védelme
Beszámoló 6 8 A gyermek helyzete az EU-ban és az Európa Tanácsban 
Szakdolgozat     6  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:   18 30