Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember

Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember

GAZDASÁGI ALTERNATÍV VITARENDEZŐ (MEDIÁTOR) SZAKEMBER KÉPZÉS CÉLJA:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásukra építve hatékonyan tudják ellátni a közvetítői munkafeladatokat, különbséget tudnak tenni érdek-és jogviták között annak érdekében, hogy mindig megtalálhassák a megfelelő módszert, eszközt ezek megfelelő kezelésére, megoldására, a konfliktushelyzetek megoldására.

A gazdasági mediációnak is három fő része van: a folyamat előkészítése, a mediáció és az utánkövetés. A képzés során a hallgatók a három szakasz gazdasági ügyekre jellemző sajátosságaival ismerkednek meg. Elméleti képzési blokkok és gyakorlatok segítségével sajátítják el a folyamatvezetés fent említett három szakaszára jellemző alapjait

A gyakorlati képzési modul lehetőséget ad arra, hogy az elméleti keretrendszerben megismert módszertani elemek, jártasság majd további gyakorlások esetén készség szintre emelkedhessenek.

A mediációs szimulációs gyakorlatokban a résztvevők azokat a szakmai sztenderd szerinti eszközöket gyakorolhatják, amelyek a vitában lévő felek egyeztetése során az együttműködő magatartást segítenek előhívni.  A résztvevők páros, kiscsoportos, nagycsoportos szerepjátékokban, gyakorlati elemekben vesznek részt, ahol a szakmai fejlődés mellett az önismeretük is fejlődhet, ami az emberekkel végzett munkában egy fontos kompetencia. A személyes szakmai önismeret fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy éles helyzetben a vitarendezés során a folyamatvezetők az ügyfelek által hozott témával foglalkozzanak és a saját elakadásaikat ne hozzák be az ügyféltérbe.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE:

Magyarul: Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember

Angolul: Economic dispute settlement (mediator) specialist

A FELVÉTEL FELTÉTELE:

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a

  • gazdaságtudományok képzési területen, vagy
  • műszaki menedzser szakon, vagy
  • design- és művészetmenedzsment szakon, vagy
  • egészségügyi menedzser szakon, vagy
  • sportmenedzser szakon

legalább felsőoktatási alapképzésen megszerzett végzettség.

A KÉPZÉSI IDŐ:

3 félév

OKTATÁS NAPJA:

Péntek 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ:

Dr. Inzelt Éva egyetemi adjunktus,

ELTE Állam-és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék, Elnök, Budapesti Békéltető Testület

ÖNKÖLTSÉG:

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft

 

Jelentkezés

Gazdasági alternatív vitarendező (mediátor) szakember - tanterv

I. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
A közvetítés jogi szabályozása, alternatív vitarendezési formák kollokvium 8 4  
Gazdasági folyamatok, a gazdasági konfliktusok természete, ismérvei  kollokvium 10 5  

Gazdasági szerződések joga

kollokvium 12 6  
Kommunikáció és kérdezéstechnika gyakorlati jegy 10 5  
Konfliktus-lélektan és konfliktuselmélet kollokvium 8 4  

Konfliktus és stresszkezelés

gyakorlati jegy 8 4  

Pszichológiai ismeretek

kollokvium 8 4  
Összesen:     32  

                                                            II. FÉLÉV

Tárgy

Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
Mediációs módszerek, attitűdök, technikák kollokvium 8 4 Konfliktus és stresszkezelés
Közvetítés gazdasági társaságok egymás közötti jogvitáiban kollokvium 8 4 Gazdasági szerződések joga
Kereskedelmi és fogyasztóvédelmi ismeretek kollokvium 8 4 Gazdasági szerződések joga

Munkajogi ismeretek, munkaügyi vitarendezés

(alternatív tárgy)

kollokvium 12 6 Gazdasági folyamatok, a gazdasági konfliktusok természete, ismérvei 

Pénzügyi jogi ismeretek, pénzügyi vitarendezés

(alternatív tárgy)

kollokvium 12 6 Gazdasági folyamatok, a gazdasági konfliktusok természete, ismérvei 
Mediációs ülések és szimulációs gyakorlatok gyakorlati jegy 18 9 Pszichológiai ismeretek
Társasági és cégjogi ismeretek kollokvium 8 4 Gazdasági szerződések joga
Összesen:   74 37  

                                                             III. FÉLÉV

Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kredit pont Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • A gazdasági mediáció elmélete és gyakorlata; mediációs módszerek, technikák záróvizsga felkészítő
beszámoló 8 8  
  • Gazdasági és jogi ismeretek záróvizsga felkészítő
beszámoló 8 8  
Szakdolgozat szakdolgozat   11  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozat védés
       
  • Szóbeli vizsga
       
A gazdasági mediáció elmélete és gyakorlata; mediációs módszerek, technikák záróvizsga záróvizsga       

Gazdasági és jogi ismeretek záróvizsga

záróvizsga       

Összesen:

       
Összes kredit: