Családjogi szakjogász

Családjogi szakjogász

CSALÁDJOGI SZAKJOGÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakismeretek átadása, amelynek birtokában a hallgatók nagyobb biztonsággal mozoghatnak a családjog területén. A képzés során sor kerül a családjog elméleti hátterének megismerésére, továbbá a gyakorlati, eljárásjogot is érintő kérdések bemutatására, megvitatására. A jogi tárgyak felölelik a házassági és élettársi jog (különösen a vagyonjog) szabályait és ítélkezési gyakorlatát, továbbá a gyermek-szülő jogviszony, a gyermeki jogok vetületeit, s ezeknek tárgyalása nemcsak a hazai jogi szabályozás, hanem kifejezetten az európai és nemzetközi családjog tükrében történik. 
Mindezek mellett a hallgatók nagy óraszámban ismerkednek meg a mediáció lehetőségével, valamint a család és családtagok pszichológiai vizsgálatának jelentőségével, módszereivel. Az, hogy a családjog és a gyermekvédelem tárgyai mellett a hallgatók az ehhez kapcsolódó határtudományi ismeretekhez is hozzájuthatnak, megalapozza egy családjoggal foglalkozó jogász számára elengedhetetlen szemléletmód kialakulását. A képzés során nagy hangsúlyt kapnak a napjainkban folyamatosan változó családjog újabb és újabb kérdései, így a hallgatók naprakész és egyúttal nélkülözhetetlen tudásanyagot sajátíthatnak el. 
Mivel a képzés mind az elméleti ismereteket, mind a gyakorlatban megjelenő legfontosabb problémákat tárgyalja, nemcsak a bontóperekben, gyermekelhelyezési, szülői felügyelettel kapcsolatos, illetve gyermektartási perekben jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzését szolgálja, hanem azoknak a jogászoknak a speciális felkészítését is, akik a gyámügyi igazgatás, családvédelem, családsegítés területén, illetve szociális területen jogi tevékenységet végeznek. 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN TÖRTÉNŐ MEGNEVEZÉSE

Családjogi szakjogász

A FELVÉTEL FELTÉTELE

Állam- és jogtudományi egyetemi oklevél

A KÉPZÉSI IDŐ

4 félév:

- 3 tanulmányi félév

- 1 záróvizsga félév

OKTATÁS NAPJA

Péntek 10-17 óra között

A KÉPZÉSÉRT FELELŐS OKTATÓ

DR. SZEIBERT ORSOLYA
PhD, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK

ÖNKÖLTSÉG

- tanulmányi félévente: 209.000,-Ft 

- volt ELTE-s hallgatóknak tanulmányi félévente: 188.100,- Ft

- záróvizsga letételére szolgáló félévben: 85.000,- Ft
 

Jelentkezés

Családjogi szakjogász képzés tanterve

I. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Családjog 1. Kollokvium 14 6  
Öröklési jog Kollokvium 14 6  

1. Gondnokság, cselekvőké­pesség szabályozása

2. Státuszperek eljárásjogi szabályai

Kollokvium 16 6  
Szociális juttatások a család részére 1. Beszámoló 12 6  
Családszociológia Kollokvium 12 6  
Összesen   68 30  
II. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Családjog 2. Kollokvium 18 6

Családjog 1.

Öröklési jog

Gyermekelhelyezés, kapcso­lattartás, családjogi tartás Kollokvium 14 6 Családjog 1.
Gyermeki jogok, gyermekvé­delem, örökbefogadás Kollokvium 12 6

Gondnokság, cselekvőképes­ség szabályozása

Státuszperek eljárásjogi sza­bályai

Szociális juttatások a család részére 2. Kollokvium 12 6 Szociális juttatások a család részére 1.
Pszichológia 1. Beszámoló 14 6 Családszociológia
Összesen   70 30  
III. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont Tárgyfelvétel előfeltétele
Családjog 3. Kollokvium 14 6

Családjog 2.

Gyermekelhelyezés, kapcsolat­tartás, családjogi tartás

Nemzetközi családjog Kollokvium 17 6

Családjog 1.

Családjog 2.

Gyermekelhelyezés, kapcsolat­tartás, családjogi tartás

Szociális juttatások a család részére 2.

Gyermekek és kriminológia Kollokvium 9 6 Gyermeki jogok, gyermekvé­delem, örökbefogadás
Mediáció Beszámoló 14 6 Pszichológia 1.
Pszichológia 2. Kollokvium 14 6 Pszichológia 1.
Összesen   68 30  
IV. FÉLÉV
Tárgy Számonkérés Féléves óraszám Kreditpont
 
Tárgyfelvétel előfeltétele
Záróvizsgára felkészítő komplex ismeretek vizsgatárgyanként megadott tételsor alapján:        
  • Családi jog
Beszámoló 6 10  
  • Gyermeki jogok
Beszámoló 6 10  
Szakdolgozat     10  
Záróvizsga:        
  • Szakdolgozatvédés
       
  • Szóbeli vizsga
       
Összesen:     30  
Összes kredit:     120